Эл агартуу

Эл агартуу

Сайт журнала Эл агартуу

Байланышуу үчүн

Редакциянын дареги:

720040, Кыргыз Республикасы,

Бишкек шаары,

Тыныстанов көчөсү, № 257

 

Электрондук дареги: elagartuu28@mail.ru Тел. 0551 173038

Журналдын расмий сайты: http://elagartuu.site.kg

Илимий басылманын башкы редактору – Кийизбаева Чолпон

моб. тел. 0700 193 925