Эл агартуу

Эл агартуу

Сайт журнала Эл агартуу

Маалыматтык карта

1

Илимий басылманын толук аталышы

«Эл агартуу» илимий, педагогикалык жана методикалык журналы

2

Илимий басылманын кыскача аталышы

«Эл агартуу» журналы

3

Илимий басылманын уюштуруучусу

Кыргыз Республиксынын Билим берүү жана илим министрлиги

4

Илимий басылманын баш редактору

Тайтелиев Чолпонбек Абдырахманович. тел 0312 303357. моб. тел. 0755 175 404.

5

Илимий басылманы маалымат каражаты катары каттоо күбөлүгүнүн номери жана берилген күнү

Каттоо номери 591. 1октябрь 2001 – жыл. ГРП сериясы, номер 000880. КРнын Юстиция министрлиги.

6

Редакциянын дареги (факт.)

Бишкек ш, Ж.Боконбаев көч. 99, 209-бөл.

7

Байланыш телефондору

0 312 30 33 57.

8

Электрондук почтасынын дареги

elagartuu28@mail.ru

9

Илимий басылманын интернеттеги электрондук дареги

elagartuu.site.kg

10

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрүнүн тизмесинин журналдын сайтында көрсөтүлүшү (илимий даражасы жана наамдары менен)

Редколлегиянын тизмеси тиркелген.

11

Илимий басылманын текстинин толук түрдө Интернетте болушу.

Толук текст менен журналдын сайтынан жана РИНЦтен таанышууга болот.

12

Илимий басылманын РИНЦке катталуусу

РИНЦ менен болгон Лицензиялык келишимдин номери: №406-10/2018

13

Илимий басылманын англис тилиндеги версиясы

Жок.

14

Илимий басылманын нускасы

Ар бир саны 300 (үч жүздөн ) жогору

15

Илимий басылманын жарыкка чыгуу мезгилдүүлүгү

1 жылда 6 жолу

16

Рецензиялоо институту

Ооба. Редколлегиянын мүчөлөрүнүн тизмеси тиркелет.

17

ISSN номери

0132-618Х

18

Жазылуу индекси

77438

19

Журналга жарыялоо үчүн сунушталган макалаларга коюлуучу талаптардын жана шарттардын тизмеси.

Коюлуучу талаптардын жана шарттардын тизмеси тиркелет.

20

Мезгилдүү басылманын илимий багыты

мультидисциплинардык

21

Мезгилдүү басылмага жарыялануучу жарнактардын пайыздык үлүшү

Жарнактар жок.